Vlastenecký klub Působnost VK
Hlavní stránka Seznam projektů a akcí Návštěvní kniha Ke stažení Mail VK     KLUB PATRIOTYCZNY   WOŚCOJSKI KLUB - górnoserbski   VLASTENECKÝ KLUB   DOMOVINSKI KLUB   ISAMAALINE KLUBI   HEIMATKLUB   HJEMLAND KLUB     ! ! ! KOSOVO JE SRBSKO ! ! !   Více  
roh   Projekty sdružení roh

roh   Další informace roh
+ Ke stažení


roh   Vlastenecký klub roh
IČO: 26528177
DIČ: CZ26528177

Sídlo:
Kunčice pod Ondřejníkem 114
739 13

Kontakt:
777 103 532
informace@v-klub.cz

Transparentní bankovní spojení: 5678956789/5500

© V-klub, 2002-2007

NAVRCHOLU.cz

TOPlist

bonprix

бонприкс

http://o-chae.com


* Stanovy sdružení

Přidáno dne 02. 04. 2005 (1807 přečtení)

V této sekci naleznete kompletní přepis aktuálních stanov našeho sdružení Vlastenecký klub. Stanovy byly aktualizovány v roce 2004. Pakliže si je chcete stáhnout v podobě *.rtf (textový soubor), tak je naleznete v sekci Stáhněte si (Download).

§ I. Název a zkratka sdružení

Název sdružení je: Vlastenecký klub
Zkratkou je: VK nebo V-klub
 

§ II. Sídlo sdružení

Kunčice pod Ondřejníkem 114, 739 13

§ III. Vznik sdružení

Sdružení vzniklo 30. března 2001 dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu

§ 6 z. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrační číslo: VS/1-1/46 612/OI-R; IČO: 26528177; DIČ: CZ-26528177.

§ IV. Poslání sdružení

VK je zájmová nezisková organizace s cílem napomoci k obrodě vlastenectví a národního povědomí v české společnosti. Působnost VK se neomezuje jen na Českou republiku a cílem je také navázání spolupráce s neziskovým sektorem v zahraničí.

Mezi oblasti zájmu a aktivit spadá činnost

 1. kulturně vzdělávací
 2. sportovně turistická
 3. ekologická a environmentální
 4. historicko experimentální
 5. pietní a vzpomínková
 6. na obranu národní suverenity
 7. protestní - proti negativním jevům ve společnosti

Programem sdružení je realizace jeho cílů a myšlení a to těmito prostředky a způsoby:

 • pořádáním setkání, besed, kulturních oslav a dalších veřejných aktivit
 • realizací vlastních projektů či participací na projektech jiných uskupení
 • vyvíjením zájmové činnosti
 • využitím práva shromažďovacího a petičního
 • spoluprácí s domácím i zahraničním neziskovým sektorem

§ V. Zásady členství

 1. Členem VK se může stát každý občan České republiky starší 15 let, který souhlasí s programem, cíly a stanovami VK.
 2. Členství vzniká dnem podepsaní přihlášky obou stran (člena a zástupce VK)
 3. Registraci členské přihlášky může Rada VK zamítnout pouze v případě, že osobnost žadatele o registraci neskýtá záruky, že jako člen VK bude respektovat její program, stanovy a dodržovat právní řád, nebo svými morálními vlastnostmi nebude důstojně reprezentovat VK. Proti zamítnutí registrace se lze odvolat ke Kontrolní radě VK.
 4. Členství v jiných sdruženích a stranách nezabraňuje členství ve VK, není-li jejich program v přímém rozporu se zásadami VK.
 5. Členství v VK zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena sdružení a zánikem sdružení.
 6. Člen VK je oprávněn vystoupit ze sdružení kdykoliv, a to i bez udání důvodů
 7. Člen VK může být vyloučen, je-li jeho chování v rozporu s programem a stanovami VK nebo obecně platnými pravidly morálky. O ukončení členství rozhoduje Místní vlastenecký klub nebo Rada VK. Proti rozhodnutí o vyloučení se lze odvolat ke Kontrolní radě VK.
 8. Při zániku členství je každý člen povinen vypořádat svoje závazky ke sdružení.
 9. Sněm VK, Rada VK nebo MVK má právo udělit napomenutí jako reakci na nevhodné chování, které je v rozporu s programem a stanovami VK nebo obecně platnými pravidly morálky. Proti napomenutí se lze odvolat ke Kontrolní radě VK, která do 30 dnů věc znovu posoudí a předloží své stanovisko Radě VK.
 10. Rada VK má právo udělit či odejmout významným osobnostem čestné členství.

§ VI. Práva a povinnosti členů VK

Práva členů VK:

 • Účastnit se všech schůzí a akcí sdružení.
 • Rozhodovat hlasováním, volit (pokud je starší 15 let) a být volen (pokud je starší 18 let) do všech orgánů VK.
 • Obracet se svými návrhy, připomínkami a kritikou ke všem orgánům sdružení.
 • Využívat všech výhod, slev a jistot, které pro členy zajistí rada VK.
 • Práva čestných členů jsou shodné s právy členů VK.

Povinnosti členů VK:

 • Dodržovat program a stanovy VK.
 • Podle svých možností a schopností se aktivně podílet na činnosti sdružení.
 • Dodržovat vnitřní Organizační řád VK a jiné směrnice vydané VK.
 • V mezích zákona chránit zájmy a majetek sdružení.
 • Platit příspěvky ve výši schválené Radou VK.
 • Chovat se tak, aby nepoškozoval sdružení a aby jeho činy nebyly v rozporu s obecně uznávanými morálními zásadami.
 • Čestní členové nemají vůči VK povinnosti.

§ VII. Orgány sdružení Vlastenecký klub

Do všech orgánů sdružení VK mohou být voleni pouze členové starší 18 let.

 1. Celostátní sněm VK
  1. Celostátní sněm VK je nejvyšším orgánem sdružení Vlastenecký klub
  2. Řádný celostátní sněm VK se schází vždy jedenkrát ročně. Termín konání celostátního sněmu oznamuje Rada VK všem místním sdružením písemně a to nejméně 30 dnů před termínem konání sněmu.
  3. Mimořádný celostátní sněm VK je možno svolat, když o to požádá Radu VK nejméně polovina členů sdružení. V naléhavých případech může mimořádný celostátní sněm svolat Rada VK nebo Kontrolní rada VK.
  4. Rada VK je povinna svolat následující celostátní sněm nejpozději 1 kalendářní rok + 4 měsíce kalendářní měsíce od konání sněmu posledního.
  5. Sněm rozhoduje o projednávaných návrzích tajným hlasováním, přičemž platí, že sněm je usnášeníschopný, pokud je přítomno více jak 50 % členů a o projednávané věci je rozhodnuto, vysloví-li se pro více než 50 % přítomných.
  6. Na celostátním sněmu VK se volí orgány VK – Rada VK, Kontrolní Rada VK, a jeden náhradník do každé instituce.
  7. Sněm řídí pověřený člen Rady VK za uplynulé funkční období. Nová Rada VK se ujímá funkce ihned po zvolení.
  8. Sněm VK projednává zprávu o činnosti Rady VK za uplynulé období, zprávu Kontrolní rady VK, mění a doplňuje stanovy sdružení.
   o Sněm VK určuje priority na další období.
  9. V případech rozhodnutí o změně stanov nebo o zániku sdružení je o věci rozhodnuto, pokud se pro vysloví více jak 2/3 přítomných.
 2. Rada VK
  1. Rada VK je nejvyšším orgánem sdružení v době mezi konáním jednotlivých celostátních sněmů VK.
  2. Rada VK má povinně 3 stálé členy (přičemž sněm určí funkci předsedy, 1. a 2. místopředsedy), kteří tvoří statutární orgán.
  3. Rada VK je statutárním orgánem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Rada VK jedná jménem sdružení a podepisuje se tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis všichni členové Rady VK nebo jeden člen rady, který k tomu byl Radou VK písemně zmocněn.
  4. Rada VK může zmocnit kteréhokoliv člena VK zastupováním pro jednu či více oblastí činnosti sdružení.
  5. Rada VK vypracovává Výroční zprávu o činnosti a to nejpozději k 1.3. následujícího roku.
  6. Rada VK rozhoduje o otázkách upravených stanovami sdružení a v dalších otázkách vyhrazených statutárním orgánům právnických osob zvláštními zákony.
  7. Při hlasování v Radě VK rozhoduje nadpoloviční většina hlasů.
  8. Sněm může do funkce dalších místopředsedů určit další libovolný počet členů sdružení. Jedná se především o místopředsedy Místních vlasteneckých klubů. Tito místopředsedové Rady VK mají pouze hlas poradní!
  9. Kontrolní rada (Dozorčí výbor sněmu) VK
  10. Kontrolní rada VK má 3 členy, kteří jsou voleni na celostátním sněmu VK. Funkční období Kontrolní rady se shoduje s funkčním obdobím Rady VK.
  11. Kontrolní rada vykonává během celostátního sněmu funkci dozorčího výboru sněmu. Kontrolní rada VK je nezávislý orgán, který dohlíží na činnost orgánů sdružení tak i na činnost členů. Kontroluje hospodaření sdružení. Dozorčí výbor sněmu VK má právo nahlížet do listinných dokladů a úřední korespondence organizace.
  12. Zprávu o své činnosti předkládá předsedovi VK nebo celostátnímu sněmu VK. V případě hrubého porušování stanov a programu VK členy Rady VK je oprávněn svolat mimořádný sněm VK.
  13. Rada VK rozhoduje o odvolání a stížnostech členů. Vždy musí do 30 dnů vydat věc znovu posoudí a předloží své stanovisko Radě VK.
 3. Místní vlastenecké kluby
  1. Místní klub (dále jen MVK) zřizuje Rada VK a to zřizovací nebo potvrzovací listinou.
  2. MVK nemá právní subjektivitu.
  3. Nejvyšším orgánem základní MVK je Výroční členská schůze (VČS), která se koná jednou za rok. VČS volí Vedení MVK, projednává a schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé funkční období a zprávu o hospodaření.
  4. VČS je usnášeníschopná pokud je přítomno více jak 50 % členů MVK a o projednávané věci je rozhodnuto, vysloví-li se pro více než 50 % přítomných.
  5. Vedení MVK řídí činnost Místního klubu v souladu s usnesením členské schůze, stanovami, programem a pokyny Rady VK.
  6. Vedení MVK má minimálně dva členy– předsedu a místopředsedu. Nepovinnými jsou funkce druhého místopředsedy, jednatele a pokladníka.
  7. MVK si může určit podle potřeby další funkce potřebné pro chod místní jednotky.
  8. MVK vypracovává Výroční zprávu o činnosti MVK a předává ji Radě VK nejpozději k 15.2. následujícího roku.
  9. Zánik MVK je možný i bez udání důvodu ze strany MVK písemným oznámením Radě VK.
  10. Rada MVK může pozastavit nebo ukončit činnost MVK pokud je jeho činnost v rozporu s programem a stanovami VK nebo obecně platnými pravidly morálky.
  11. Proti rozhodnutí o ukončení činnosti MVK se lze odvolat ke Kontrolní radě VK, která do 30 dnů věc znovu posoudí a předloží své stanovisko Radě VK.

§ VIII. Organizační zásady

 • Všechny orgány VK jsou povinny přiměřeně informovat členy VK o své činnosti.
 • V případě ukončení členství nebo vážného onemocnění člena Rady VK je ten doplněn z řad náhradníků. Pokud nejde doplnit Radu VK z řad náhradníků, je svolán mimořádný sněm, který zvolí nové členy Rady VK.
 • Funkční období všech orgánů VK je jeden kalendářní rok s maximální prodlouženou dobou 4 měsíců do dalšího sněmu.

§ IX. Zásady hospodaření

 • Vlastenecký klub je právnickou osobou a pro její hospodaření platí ustanovení z.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a ostatní platné předpisy.
 • VK nabývá a hospodaří s majetkem bez omezení v souladu s dobrými mravy a posláním VK, pokud tyto Stanovy neupravují odlišný postup při nakládání s vybraným majetkem. Zdroje získává z členských příspěvků,z darů, grantů a státních (krajských) příspěvků pro neziskové sdružení.
 • Movitý investiční majetek a nemovitý majetek, který byl pořízen z dotací, darů a dalších forem finanční podpory, evidovaný dle obecně závazných předpisů, nesmí být převeden, vyřazen, zcizen ani zatížen bez předchozího písemného souhlasu Rady VK.
 • VK má právní subjektivitu, jedná svým jménem a na svůj účet a nese odpovědnost z tohoto jednání plynoucí. Statutárním orgánem je Rada VK.

§ X. Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O takovémto kroku rozhoduje celostátní sněm VK, usnese-li se na tom Sněm VK nejméně dvoutřetinovou většinou všech svých delegátů.


Celý příspěvek | Přidal: Petr Tryščuk | Informační e-mailVytisknout článek

roh   Přihlášení čtenářů roh

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

roh   Zajímavé odkazy roh
Totalita - web proti totalitním systémům.
Vlastenci! na www
Web o Horní a Dolní Lužici.
Moravský vlastenecký etnofolk.

rodina.lv
Vlastenci


GNU redakční systém phpRS
GNU redakční systém phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.