Hlasy hrdinů v Moravskoslezském kraji

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Hlasy hrdinů v MSK, Vydáno dne: 20. 03. 2005

V roce 2003 jsme se jako Vlastenecký klub Ostrava, Frýdek-Místek a Brno připojili k celorepublikovému projektu, který byl věnován pořizování audionahrávek vzpomínek válečných veteránů z II. světové války. Sami jsme podali stejnojmenný projekt se specifikací na Severní Moravu a Slezsko na Ministerstvo obrany. Na projekt jsme získali finanční podporu ve výši 35500,- Kč z celkového rozpočtu 75000,- Kč.

Celkově a celorepublikově je tento projekt zaštítěn jak médii (Český rozhlas Radiožurnál), tak Akademií Věd (Ústav soudobých dějin). Vše je ve spolupráci s řadou institucí (okresní vojenské správy) a sdružení (Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu).

Vzhledem ke kulturně historickému specifiku pohraniční oblasti Moravskoslezského kraje a Beskydského masivu se náš projekt dotkne také Stráží Obranu Státu a dalších vojenských složek (partizánské oddíly) či účastníků významných vojenských událostí (např. odpor 3. praporu 8. slezského pluku v Místku – Czajánkova kasárna). Tyto „okrajové skupiny“ nejsou dosud grantově podporovány a audio-nahrávky se s nimi zatím tudíž bohužel nepořizují.

Úvodem
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak tento projekt vymysleli lidé z občanského sdružení Post Bellum, které se hodně a všestraně věnuje veteránům z II. světové války. Hlavní dík tedy patří především jim a z naší strany jmenovitě předsedovi sdružení Mikulášovi Kroupovi.

To oni vše vymysleli, zařídili, sehnali prostředky a zároveň pořizují spoustu výpovědí veteránů. Naše stránky k projektu "Hlasy hrdinů" budou tedy pojednávat jen o naší činnosti a zajímavostech regionu, či specifika našeho projektu "Hlasy hrdinů v Moravskoslezském kraji". Vše ostatní a potřebné naleznete v centrální databázi sdružení POST BELLUM

Co jsou Hlasy hrdinů
Hlavním cílem pilotního projektu HLASY HRDINŮ je shromáždění co možná nejúplnějšího počtu osobních výpovědí jednotlivých českých (československých) válečných veteránů. Samotný projekt lze rozdělit do tří fází.

První z nich, která je zaměřena především na sběr výpovědí, lze považovat za heuristickou. Její nejdůležitější částí je pořízení audionahrávky redaktory školenými v Českém rozhlase a v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Rozhovor je veden dle předem vypracovaného souboru typizovaných otázek, jež jsou připravovány s ohledem na každou z podskupin respondentů tak, aby bylo dosaženo maximální možné vypovídací hodnoty záznamu jakožto orálního historického pramene. Minutáž jednotlivých záznamů není předem stanovena; odvíjí se od stavu a připravenosti respondenta. S ním je v této fázi také sepsán protokol obsahující anotaci záznamu a podmínky k dalšímu nakládání s výpovědí; podchycena by i jiná historicky relevantní data, jež jsou zvukovým snímkem nezachytitelná.

V druhé fázi, již je možno označit za archivační, je z audionahrávky uloženého na CD nosiči a protokolu výpovědi vytvořena archivní jednotka. Ta je následně zkatalogizována tak, aby bylo kdykoli v budoucnu umožněno její co možná nejjednodušší využití. Dle smlouvy, kterou POST BELLUM, uzavřelo s Českým rozhlasem, bude archiv nahrávek předán do jeho správy tak, aby byl využitelný nejen pro jeho programové potřeby, ale i pro ostatní zainteresovanou veřejnost.

Ve třetí fázi se předpokládá využití nahrávek jak ve vysílání Českého rozhlasu tak k osvětovým účelům, jež by měly trvale přispívat ke kultivaci historického vědomí a vzpomínkové kultury. Vedle toho je plánováno také jejich využití jakožto důležitého doplňku historických pramenů při studiu a vědeckém zpracování dané problematiky. Také z těchto důvodů jsou výňatky z jednotlivých nahrávek prezentovány na této internetové doméně.


Naše zapojení pro Post Bellum
V současné době prodělali potřebné školení v Českém rozhlase 4 naši členové. Svou první praxi v terénu a nebo do dalšího aktivního zapojení mají další tři naši členové z Moravskoslezského kraje. Pokud půjde vše dobře, zapojíme do konce roku alespoň 4 redaktory a jeden z nás získá koordinaci nad celým Moravskoslezským krajem.

V současné době máme namluveno a zpracováno přes 32 zahraničních vojáků: Rusínů, Volyňanů, Čechů, Moravanů, od všech možných vojsk (tankisty, protitankové- protiletadlové- dělostřelce i dělostřelce od houfnic, pešáky, radisty). Dlužno říci, že zapojení do projektu velmi rozšiřuje obzory a jako takové je nepřenosné.

Všichni naši členové se za redakční práci či jinou pomoc na tomto projektu vzdávají případných honorářů.