Woœceństwo jo wìc cesæi !

Cesæone pœijaœele,

rowno sæo wotworili strony bergarskego zjadnoœeństwa Woœcojski klub, na kotarychž se pišo nic jano wo jogo pœedstajonych a cłonkach, ale pœedewšym wo jogo aktiwitach, cynitosæach a projektach.

Woœcojski klub bu ako bergarske zjadnoœeństwo zapisany na ministarstwje nutœikownego dnja 30. nalìtnika 2001 pod cysłom VS/1-1/46 612/OI-R a nawìzujo na tradiciju kolektiwow, kenž su nìkotare lìta Ÿìłali w jadnotliwych regionach. 

Pod kšywom V-kluba se chowa gromada wšakorakich projektow, aktiwitow, cynitosæow a pœedewšym luŸi, kotarychž głowne moto jo njesebne wobŸìlenje na polìpšowanju pœibytnego stawa towaršnosæi. We swojim towaristwje se ceło procujomy sebje a drugim dopokazaœ, až woœceństwo, pœijaœelstwo a towarišny duch njejsu jano wuplod romantiskich filmow, ale pœecej płaœiwa realita. 

Woœcojski klub jo nastał pœedewšym z nutœikownego požedanja se aktiwnje wobŸìliœ na cynitosæach žrìdlicych se z narodnych godnot. Z našym Ÿìłom comy pœipomoc k podpìrje nonprofitnych zajmowych aktiwitow, kulturnego poskitka, sportowanja Ÿiœi a dorosæonych, k šæitoju pœirody a woborje narodnych godnotow. Jo nam potakem droge wšo, pœez co bywa 'toœ ten' kraj naš swojski! 

Ako njepolitiske zjadnoœeństwo mamy we swojich rìdach wosobiny ze wšakimi naglìdami, najwušy doraz pak kłaŸomy na woœceństwo, cesæiwosæ, spšawnosæ, demokratstwo, nacionalizm a towarišnosæ.